Mỏ cặp hình trụ

Thông số kỹ thuật

Mỏ cặp hình trụ /ZST 300
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZST 300 Mỏ cặp hình trụ

ZTN 100 Vít cho các khe T

ZSM 100 Đai hình lục giác

Chiều rộng hàm: 100 mm, phạm vi kẹp: 100 mm