Tấm vát máy tự động

Tấm vát máy bằng tay

Máy bạt bavia vát góc