Hệ thống cắt ren

HỆ THỐNG CẮT THREAD

Phân công máy móc của lớp và các trình di chuyển sợi có thể đến kích thước của các mũi khoan và chèn thay đổi nhanh cơ bản

BƯỚC 1: CHỌN MÁY

MAB 485

MAB 525

MAB 825

MAB 845

MAB 1300

BƯỚC 3: LOẠI CẮT / KHAI THÁC