Khoan trôi cho Morse côn

Thông số kỹ thuật

Drill Drift DIN 228 /ZAS 002 & ZAS 003
Đặt hàng-Nr                                                 Mô tả

ZAS 002 MT 2

ZAS 003 MT 3

ZAS 004 MT 4

Các ứng dụng của một khoan trôi là để đẩy ra hoặc loại bỏ các côn thần côn của khoan chuck hoặc Morse côn của một Twist khoan từ tay áo, ổ cắm hoặc trục chính của một máy khoan từ.

ZAS 002 cho Morse Taper MT2. Tiêu chuẩn DIN 228. Lý tưởng cho mô hình máy khoan từ BDS MAB 455 và 455SB, MAB 485 và 485SB, MABasic 450, AutoMAB 450

ZAS 003 cho Morse Taper MT3. Tiêu chuẩn DIN 228. Lý tưởng cho mô hình máy khoan từ BDS MAB 525 và 525SB, MAB 825 và 845, MABasic 850, MAB 825V

ZAS 004 cho Morse Taper MT4. Tiêu chuẩn DIN 228. Lý tưởng cho BDS Máy khoan từ model MAB 1300 và MAB 1300V